Устав

1. Загальні положення

1.1.Асоціація Підприємств «Овочі України» (далі за текстом — Асоціація) є господарською асоціацією.

1.2.Асоціація утворюється як договірне об’єднання юридичних осіб, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.3.Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності. 1.4.Асоціація створена для представлення інтересів своїх засновників (учасників) і утримується лише за рахунок внесків засновників (учасників). Асоціація не проводить підприємницької і господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

1.5.Асоціація створена відповідно до положень Господарського та Цивільного кодексів України і діє згідно з вимогами законодавства України і цього Статуту. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.6.Асоціація має повну назву: українською мовою — Асоціація Підприємств «Овочі України»; англійською мовою — Association Enterprises «Green-stuffs of Ukraine »; російською мовою — Ассоциация Предприятий «Овощи Украины », а також скорочену назву: українською мовою — «АПОУ»; англійською мовою — «AEGU»; російською мовою — «АПОУ».

1.7.Місцезнаходження Асоціації: Семенівське шосе 3, м. Каховка, 74800, Україна

2. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Держава, її органи та установи, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, Членів Асоціації.

2.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.

2.4. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи, та діють на підставі затвердженого загальними зборами положення.

2.5. Члени Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи.

2.6. Асоціація має право у встановленому порядку самостійно встановлювати форми, системи, розміри оплати праці своїх працівників, а також створювати спеціальні цільові фонди відповідно до законодавства та цього статуту.

2.7. На підставі довіреності здійснювати представництво інтересів юридичних осіб.

2.8. Залучати до виконання робіт спеціалістів, в тому числі і іноземних, на підставі будь-яких договорів/угод.

2.9. Передавати матеріальні та інші грошові цінності іншим підприємствам, організаціям та фізичним особам, які виконують послуги для Асоціації.

3. Мета, завдання та напрями діяльності Асоціації

3.1. Основною метою Асоціації є захист законних спільних інтересів своїх членів, сприяння формуванню та розвитку ринку продукції овочівництва в Україні, утворення необхідних організаційних умов для взаємодії своїх членів.

3.2. Основними завданнями Асоціації є: а) захист та представництво спільних законних інтересів та колективної точки зору членів асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, у відносинах з державними органами та громадськими організаціями; б) внесення пропозицій до органів влади і управління з питань, що регулюють функціонування ринку овочів; в) організація незалежної експертизи законодавчих та правових актів нормативного характеру, а також їх проектів, які сприяють функціонуванню ринку овочів; г) збирання, обробка, розповсюдження інформації щодо розвитку внутрішніх та світових ринків овочів; д) організація наукових досліджень з економічних, правових, технологічних та інших проблем розвитку ринку овочів; е) реалізація проектів, які сприяють становленню і розвитку ринку овочів є) Створення системи тренінгів та підготовки спеціалістів овочевих компаній по освоєнню ними передового досвіду в сферах: — вирощування; — зберігання; — доопрацювання, упаковки; — аналізу ринку, маркетингу и продажу.

3.3. Асоціація в установленому порядку здійснює таку діяльність: • розповсюджує, отримує інформацію і пропагує свої ідеї і цілі; • підтримує прямі міжнародні контакти, зв’язки, укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України; • проводить відповідні семінари, конференції, тощо; • здійснює розповсюдження бюлетенів, інформаційних листків та іншої публікації (у тому числі електронними засобами) необхідної для здійснення статутних завдань; • надає консультації з приводу вирощування та оброблення овочевих культур.

3.4. Приймає участь та підтримує Асоціації, громадські організації, політичні партії які близькі нашій меті, завданню та напрямам діяльності Асоціації згідно чинного законодавства.

3.5. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління підприємствами.

3.6. Асоціація та Члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.

3.7. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

4. Члени Асоціації

4.1. Членство в Асоціації

4.1.1. Асоціація є вільною для вступу / виходу нових членів.

4.1.2. Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, що діє у сфері овочівництва та/або надає послуги з вирощування та переробки овочів, яка створює і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та згодна виконувати обов’язки, та користуватися правами що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.3. Членами Асоціації є її засновники, а також юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації.

4.1.4. Засновники Асоціації та юридичні особи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників асоціації, так і на інших її членів, відповідно до їх прав та обов’язків встановлених цим Статутом.

4.1.5. В Асоціації встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.

4.1.6. Членство у Асоціації чинне: а) для дійсних членів — після прийняття рішення Загальними зборами Асоціації; б) для асоційованих членів — після прийняття рішення Правлінням Асоціації та укладання відповідного договору з Асоціацією.

4.1.7. Засновники Асоціації є її дійсними членами з моменту державної реєстрації Асоціації.

4.1.8. Члени Асоціації (юридичні особи) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.

4.1.9. Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.1.10. Заяви та скарги членів Асоціації вирішуються Правлінням Асоціації.

4.2. Права та обов’язки Членів Асоціації

4.2.1. Члени Асоціації мають право: а) брати участь в Загальних зборах Асоціації. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, асоційовані члени — з правом дорадчого голосу; б) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації; в) на запрошення Правління приймати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу; г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією; ґ ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації; д) звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю та цілями; е) у першочерговому порядку та на пільгових умовах користуватись послугами, що надаються Асоціацією; є) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена у вирішенні питань щодо цілей та діяльності Асоціації;

4.2.2. Члени Асоціації зобов’язані: а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів; б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації; в) своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески; г) керуватися в своїй діяльності засадами етики; ґ) дбати про добре ім’я Асоціації; д) дотримуватися правил добросовісної конкуренції. 4.3. Набуття та припинення членства

4.3.1. Прийом у члени Асоціації та переведення до категорії дійсного члена здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої до Асоціації заяви.

4.3.2. Факт вступу до Асоціації підтверджується свідоцтвом про членство. 4.3.3. Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ, переведення у дійсні члени і вихід з неї, форма свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Правлінням Асоціації. 4.3.4. Заява про прийом у дійсні члени Асоціації розглядається Правлінням, яке приймає рішення щодо розгляду заяви Загальними зборами. Рішення про прийом у дійсні члени приймається простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах дійсних членів Асоціації.

4.3.5. Асоційоване членство в Асоціації наступає після прийняття рішення Правлінням Асоціації. 4.3.6. Рішення про прийняття в асоційовані члени Асоціації та про виключення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення Правління з питань асоційованого членства є остаточним.

4.3.7. Виключення учасника з Асоціації відбувається в разі: - якщо учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених Статутом та Рішенням Правління; - якщо учасник Асоціації своїми діями спричинив або причиняє шкоду майну чи діловій репутації Асоціації, не дбає про добре ім’я Асоціації; - якщо учасник Асоціації регулярно не бере участі в роботі Асоціації або не вносить вступних або членських внесків, затверджених Правлінням.

4.3.8. Член Асоціації виключається з Асоціації, якщо він припиняє діяльність. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо він не виконує вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації, зокрема в разі несплати цим членом у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених Правлінням.

4.3.9. Будь-який член Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації.

4.3.10. Членство в Асоціації припиняється: а) для дійсного члена — після прийняття відповідного рішення Загальними зборами; б) для асоційованого члена — після прийняття відповідного рішення Правлінням.

4.3.11. В разі виходу або виключення учасника Асоціації, здійснені ним внески не повертаються, а використовуються для цілей та завдань Асоціації.

5. Органи управління Асоціацією

5.1. Загальні положення про органи управління

5.1.1. Органами управління Асоціацією є Загальні збори Асоціації та Правління Асоціації.

5.1.2. За рішенням Загальних зборів або Правління можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

5.1.3. Контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія.

5.1.4. На посади членів Правління та Ревізійної комісії не можуть бути обраними одночасно представники від одного дійсного члена Асоціації.

5.2. Загальні збори Асоціації

5.2.1. Загальні збори членів Асоціації є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.2.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є: а) прийняття Статуту Асоціації, а також змін та доповнень до нього; б) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності; в) вибори Правління, Голови правління та Ревізійної комісії; г) заслуховування річних звітів Правління, Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень; ґ) розпорядження майном Асоціації; д) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності органів Асоціації; е) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації; є) прийняття рішень про прийняття та виключення дійсних членів Асоціації; ж) обрання Президії Загальних зборів; з) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів; и) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації; і) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту ліквідаційної комісії. На розгляд Загальних зборів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

5.2.3. Загальні збори можуть передавати окремі питання, що віднесені цим Статутом до їх компетенції, для вирішення Правлінню.

5.2.4. На Загальних зборах кожний член Асоціації представлений одним повноважним представником, який має право бути представником не більше двох інших членів Асоціації. 5.2.5. Загальні збори Асоціації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості дійсних членів Асоціації.

5.2.6. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні дійсних членів Асоціації. Кожний дійсний член Асоціації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос голови Правління є вирішальним

5.2.7. Рішення про прийняття Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів дійсних членів Асоціації.

5.2.8. Кандидатура головуючого на Загальних зборах вноситься Правлінням та затверджується Загальними зборами.

5.2.9. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Асоціації та Правління. 5.2.10. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Члени Асоціації письмово повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один місяць до дня їх скликання.

5.2.11. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається органами управління Асоціацією, Ревізійною комісією або за вимогою дійсного члена Асоціації та згодою не менше як 1/5 дійсних членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації. 5.3. Правління Асоціації

5.3.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами Асоціації таємним голосуванням простою більшістю голосів на безстроковій основі з числа повноважних представників підприємств — членів Асоціації, у кількості, що визначається Загальними зборами.

5.3.3. Правління: а) затверджує плани роботи та кошториси Асоціації; б) затверджує голів робочих органів; в) встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів; г) встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків; ґ) звітує Загальним зборам про свою діяльність. 5.3.4. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження: а) за власним бажанням; б) за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.

5.3.5. Правління скликається головою Правління при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за два тижні до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.3.6. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

5.3.7. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос голови Правління, а у його відсутності — заступника голови Правління, є вирішальним.

5.3.8. Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

5.3.9. Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, та членів Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

5.4. Голова Правління Асоціації:

5.4.1. Обирається Правлінням із з числа своїх членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У своїй діяльності голова Правління підпорядковується Загальним зборам.

5.4.2. Без доручень діє від імені Асоціації, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством України та цим Статутом.

5.4.3. Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

5.4.4. Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

5.4.5. Координує діяльність робочих органів Асоціації.

5.4.6. Контролює роботу, представляє Асоціацію у зносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно рішень Загальних зборів і Правління.

5.4.7. Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

5.4.8. Приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Асоціації претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

5.4.9. У разі відсутності голови Правління чи неможливості виконання ним своїх функцій, окремі його повноваження передаються за його особистим рішенням іншому членові Правління.

5.4.10. Визначає розмір вступних і членських внесків;

5.4.11. Укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації.

5.4.12. Розпоряджається майном та коштами Асоціації.

5.4.13. Представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

5.4.14. Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Загальними зборами.

5.4.15. Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

5.4.16. Затверджує штатний розклад, посадові оклади та надбавки співробітникам Асоціації.

5.4.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, вживає заходи заохочення працівників і накладає на них стягнення.

5.4.18. Розподіляє обов’язки між працівниками Асоціації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Асоціації.

5.4.19. Звітує Загальним зборам про свою діяльність.

6. Ревізійна комісія Асоціації

6.1. Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Правління Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів. Ревізійна комісія складається з трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на 3 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

6.2. Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї діяльності. 6.3. Ревізійна комісія зобов’язана:

6.3.1. Здійснювати перевірку виконання рішень Загальних зборів та Правління;

6.3.2. Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи;

6.3.3. Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

6.4. Член Асоціації не може мати представників одночасно в Ревізійній комісії й органах управління Асоціацією.

6.5. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов’язані з виконанням своїх обов’язків можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.

7. Майно та кошти Асоціації

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших активів створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.

7.3. Кошти Асоціації формуються із вступних, членських та цільових (майнових та немайнових) внесків членів Асоціації, а також пасивних доходів.

7.4. Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами Асоціації у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

7.5. Розмір вступних і членських внесків визначаються Правлінням Асоціації. Порядок і форма внесення внесків встановлюються Правлінням Асоціації.

7.6. Майно та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України, у тому числі у формі передачі на баланс Асоціації з балансу її членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.

7.7. Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Асоціації вносити додатково членські внески. 7.8. Право власності Асоціації реалізується Правлінням Асоціації, у порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

7.9. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду або господарського чи адміністративного судів.

7.10. Асоціація є власником майна, яке юридично відокремлено від майна Засновників та членів Асоціації.

8. Облік і звітність Асоціації

8.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

8.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

8.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню і затвердженню на засіданні Правління Асоціації.

8.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб’єктами господарської діяльності.

9. Припинення діяльності Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

9.3. У разі ліквідації Асоціації:

9.3.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації;

9.3.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України;

9.3.3. Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

9.3.4. Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

9.4. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.